Member Registration
 
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริการแก่สมาชิก
ของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
 
1.   ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาททั้งในและนอกสถานที่
2.   บริการทนายความเพื่อว่าความให้กับสมาชิก
3.   ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย จัดขึ้น
4.   ให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของนายจ้าง
5.   ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
6.   เป็นตัวกลางจัดหาตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลนในท้องตลาดให้กับสมาชิกโดยคิดค่าธรรมเนียมในราคาพิเศษ
7.   รับทำใบกำหนดหน้าที่งาน จัดโครงสร้างค่าจ้าง สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก
8.   จัดฝึกอบรมทางด้านการจัดการ การผลิต การตลาดและการขาย การบัญชีและการเงิน รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ
      ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกในรูปแบบของการฝึกอบรมภายในองค์กรและรูปแบบของการสัมมนา
9.   ให้การปรึกษาในการทำวีซ่า และขอใบอนุญาตการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการขออนุมัติใบอนุญาตต่าง ๆ
      ในการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน
10. บริการให้ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น
11. บริการอื่น ๆ ที่สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเห็นว่าเหมาะสม

การชำระค่าบำรุงสมาชิก สมาชิกวิสามัญ (สมทบ) และสมาชิกสามัญ (สมาคมนายจ้าง)
อ้างถึงข้อบังคับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
หมวดที่ 6 ข้อที่ 13,14,15 และ 16 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 13 ค่าสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
     (1) ค่าสมัคร
           ก. สมาชิกสามัญ 2,000 บาท ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
           ข. สมาชิกวิสามัญ 1,000 บาท ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
     (2) ค่าบำรุงประจำปี
           ก. สมาชิกสามัญ 5,000 บาท ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
           ข. สมาชิกวิสามัญ 3,000 บาท ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ข้อ 14 วิธีการชำระค่าบำรุงสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีให้กระทำดังนี้
     (1) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิก
           ให้คืนเงินค่าสมัครนี้แก่ผู้สมัครเต็มจำนวน
     (2) ค่าบำรุงประจำปี ให้เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธนวาคม ของแต่ละปี
     (3) ค่าบำรุงประจำปี ครั้งแรก ให้ชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัคร โดยให้จ่ายเต็มจำนวนและถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิก
           ให้คืนเงินค่าบำรุงประจำปีแรกนี้ให้แก่ผู้สมัครเต็มจำนวน
     (4) ค่าบำรุงประจำปี ของปีที่สองให้ชำระตามส่วนของเดือนที่เห็นเหลืออยู่นับจากวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงวันที่ 31 ธันวาคม
           ของปีที่เข้าสมัครเป็นสมาชิก และเศษของเดือนให้ถือเป็นหนึ่งเดือน
     (5) ค่าบำรุงประจำปี ของปีที่สามและปีต่อ ๆ ไปให้ผ่อนชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่กำหนดไว้
     (6) การชำระค่าบำรุงประจำปีให้ชำระภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้ ยกเว้นค่าบำรุงประจำปีแรกซึ่งต้องชำระ พร้อมการยื่นใบสมัคร
           เข้าเป็นสมาชิก
     (7) การชำระค่าบำรุงประจำปีให้ชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค
           กรณีชำระเป็นเช็ค โปรดสั่งจ่าย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
            231/9 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
            โทรศัพท์ 0-2651 - 9182 - 3 โทรสาร 0-2651 - 9181
           หมายเหตุ เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อบังคับ หากท่านสมาชิก ชำระค่าบำรุงสมาชิกโดยการโอนเข้าบัญชี โปรดดำเนินการได้ดังนี้
           ชื่อบัญชี / โปรดสั่งจ่าย  สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
           สำนักงาน          ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
           ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์
           เลขที่บัญชี        082 - 2 - 49044 - 1
           โปรดส่งใบ PAY IN ไปที่หมายเลขโทรสาร 02- 651 - 9181 ภายในวันโอนเข้าบัญชีที่ (แผนกบัญชี) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกต่อไป
ข้อ 15 สมาชิกภาพของผู้สมัครจะยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ชำระค่าสมัครและค่าบำรุงประจำปีครบถ้วนสมบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดแล้ว
ข้อ 16 สมาชิกที่ค้างชำระค่าบำรุงไม่มีสิทธิ์ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ แต่ยังมีสิทธิ์ตามข้อ 11 (5) (6) และจะไม่ได้รับผลประโยชน์หรือค่าบริการใด ๆ จากสภาองค์การนายจ้างจนกว่าจะได้ชำระค่าบำรุงที่ค้างอยู่นั้นครบถ้วนสมบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดแล้ว การยกเลิกสมาชิกโปรดทำหนังสือแจ้งให้สำนักเลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

   Power by PuIzMuSic © Copyright 2004 ECONTHAI. All Rights Reserved.

Home About EconThai Related Links Contact EconThai