คณะกรรมการไตรภาคี และคณะอนุกรรมการ ปี2549
 

1.คณะกรรมการไตรภาคี

 

1 นายสมพงศ์  นครศรี
box
1.คณะกรรมการจัดเตรียมการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  ตามคำสั่ง กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 15  ธันวาคม 2548  (ผู้แทนสภาฯ)
box
2..คณะกรรมการค่าจ้างกลาง (หมดวาระ ปี 2549 นี้)  มาจากการเลือกตั้ง

1 นายถวัลย์ จันพรพงษ์  (ในฐานะประธานสภาองค์การนายจ้างฯ)
box
1.คณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน
box2.
คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช)  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขอปรับปรุงองค์ประกอบ ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) ลงวันที่ 2  มีนาคม 2549

1 นายธำรง  คุโณปการ
box
1.คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน(ตามมติ คณะรัฐมนตรี)
box2.คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (มาจากการเลือกตั้ง)

1
นายชวลิต อาคมธน
box
1.คณะกรรมการประกันสังคม  (ชุดที่ 9)  กระทรวงแรงงานมีคำสั่งแต่งตั้ง
วันที่ 20กุมพาพันธ์  2549
box2.คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานประกันสังคม

1 นายวรพงษ์ รวิรัฐ  
box1.คณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  (ในฐานะประธานสภาฯ)
box2.คณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตาม
คำสั่งแต่งตั้งของกระทรวงแรงงาน ลงวันที่  13  มีนาคม 2549 
 

1 นายสุวรรณ สุขประเสริฐ
box1.คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  กระทรวงแรงงานมีคำสั่งแต่งตั้ง
เมื่อวันที่
19  ธันวาคม 2548  หมดวาระวันที่ 18  ธันวาคม 2550
box
2.คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (หมดวาระปี 2550)

1

นายนำชัย เผือนพิพัฒน์
box1.คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน  (ในฐานะผู้แทนสภาฯ)
box
2.คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  (มาจากการเลือกตั้ง)


 

2. คณะอนุกรรมการไตรภาคี

 

1 นายถวัลย์ จันพรพงษ์
box1.คณะอนุกรรมการฝ่ายงานวิจัย  ตามคำสั่งคณะกรรมการประกันสังคม
ลงวันที่ 7  มีนาคม2549  หมดวาระวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2551 

1 นายธำรง  คุโณปการ
box1.คณะอนุกรรมการเตรียมการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ    ตามคำสั่งคณะกรรมการประกันสังคม ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2549
หมดวาระ 20 กุมภาพันธ์ 2551

1
นายชวลิต อาคมธน
box1.คณะอนุกรรมการอำนวยการร่วมประกันสังคมกรณีว่างงาน  ตามค่ำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการประกันสังคม ลงวันที่ 7  มีนาคม 2549  หมดวาระ  20  กุมภาพันธ์  2551
box2.คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

box3.คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม
(ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง)  ตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันสังคม  ลงวันที่ 7  มีนาคม 2549
หมดวาระ 20 กุมภาพันธ์ 2551

box4.คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกลั่นกรองงบกองทุนสำนักงานประกันสังคมbox5.คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลประกันสังคม  คำสั่งแต่งตั้ง  กรรมการประกันสังคม ลว.  22   มีนาคม  พ.ศ. 2549
box6.คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  คำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการประกันสังคม  ลงวันที่ 7  มีนาคม 2549  หมดวาระ  20  กุมภาพันธ์  2551
box7.คณะอนุกรรมการเตรียมการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ตามคำสั่งคณะกรรมการประกันสังคม ลว.  27  กุมภาพันธ์ 2549  หมดวาระ  20  กุมภาพันธ์ 2551
box8.คณะอนุกรรมการเพื่อการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีค่าจ้างพนักงาน   ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม  ลงวันที่  27  ธันวาคม 2548  หมดวาร  20  กุมภาพันธ์  2551
box9.คณะอนุกรรมการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกันตน   ตามคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการประกันสังคม  ลว.  7  มีนาคม 2549  หมดวาระ  20  กุมภาพันธ์  2551

1

นางกุสุมา จันทร์วิภาสวงศ์ 
box1.คณะอนุกรรมการเพื่อการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีค่าจ้างพนักงาน
ตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันสังคม 
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 หมดวาร 20 กุมภาพันธ์ 2551


1

นายสุวรรณ สุขประเสริฐ
box1.คณะอนุกรรมการ (เฉพาะกิจ) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนทดแทน
box2.คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการจัดตั้งคลินิกรักษาโรคจากการทำงาน box3.คณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในการขยายสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ประกาศลงวันที่ 7 มีนาคม 2549 –วันหมดอายุกรรมการประกันสังคม
(หมดวาระตามคณะกรรมการฯ)


1

นายสมศักดิ์  ถนอมวรสิน
box1.คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน  ประกันสังคม  (ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง)  ตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันสังคม
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549  หมดวาระ 20 กุมภาพันธ์ 2551


1 นายนำชัย เผือนพิพัฒน์ 
box1.คณะอนุกรรมการดำเนินการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน  ประจำปี 2549  ตามคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549  (หมดหน้าที่เมื่อมีการประกาศ สปก. ดีเด่นแล้วในแต่ละปี)

1

นางสาวราตรี นาคะสุวรรณ
box1.คณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2549 คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549        (หมดหน้าที่เมื่อมีการประกาศ สปก. ดีเด่นแล้วในแต่ละปี)


1
ดร.ธรรมรักษ์  เรืองจรัส
box1.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549
(หมดวาระตามคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่มาจากการเลือกตั้ง)

 

คณะกรรมการไตรภาคี 

คณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง  มี  6   คณะ
1.  คณะกรรมการค่าจ้าง
2.  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
3.  คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
4.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5.  คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
6.   การเลือกตั้ง ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลแรงงานกลาง  

 **หมายเหตุ  ทั้ง  6  คณะเลือกตั้งโดยสมาคมนายจ้างฯ  นอกเหนือจาก 6  คณะ  จะมาจากการการเป็น ผู้แทนสภาฯ  และสภาองค์การนายจ้างฯเสนอชื่อไปเพื่อการพิจารณาแต่งตั้ง 

   Power by PuIzMuSic © Copyright 2006 ECONTHAI. All Rights Reserved.

Related Links Home About EconThai Contact EconThai